تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
خرید بک لینک قوی
بک لینک ارزان
کوچینگ
نرم افزار حسابداری
بلیط ارمنستان
تراورتن
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
نالین
بهترین قالب شرکتی
ایده کسب و کار اینترنتی
بهترین قالب شخصی
ساخت ایمیل سازمانی


neuroncrm - تدوین استراتژی بازاریابی s

neuroncrm - تدوین استراتژی بازاریابی

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 41
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 40
» بازديد سال : 40
» بازديد کل : 40
» اعضا : 0
» مطالب : 48

تدوین استراتژی بازاریابی


تاریخ انتشار پست : 1401/3/23 بازدید : 0

بازاریابی را می توان در قالب پرسشهای زیر حاصل کرد:

توجه بفرمایید که بهترین راه برای بهینه سازی فرآیند های کسب و کار استفاده از مایکروسافت سی ار ام است.

 • به دنبال دسترسی به چه افرادی هستید؟
 • آن افراد باید چه کاری را انجام بدهند؟
 • چگونه آنها را برای انجام آن عمل ترغیب میکنید؟
 • چگونه میزان کارآمدی بازاریابی در تأثیرگذاری بر انجام آن عمل را می سنجید؟
 • توجه بفرمایید که بهترین راه برای بهینه سازی فرآیند های کسب و کار استفاده ا زمدیریت ارتباط با مشتری است.

پاســخ بــه ایــن سوالات بــه تنظیــم یــک اســتراتژی بازاریابــی منجــر می شــود. البتــه درک ایــن چارچــوب ســاده اســت، امــا اجــرای عملــی آن بــه همیــن انــدازه آسـان نیسـت. درهرصـورت، موفقیـت فقـط بـا داشـتن یـک اسـتراتژی منطقـی و حسـاب شـده قابـل حصـول اسـت و بـدون تنظیـم یـک اسـتراتژی بازاریابـی کارآمـد نمی توانیــد ره بــه جایــی ببریــد.

توجه بفرمایید که بهترین راه برای بهینه سازی فرآیند های کسب و کار استفاده ازداینامیک 365 است.

اما استراتژی بازاریابی چه اهمیتی دارد؟

بازاریابـی را بـه عنـوان یـک سـفر در نظـر بگیریـد. البتـه کـه می توانیـد سـوار ماشـین شـوید و بـدون هیـچ برنامـهای عـازم سـفر شـوید، امـا بـه احتمـال قریـب بـه یقیـن، فقــط وقــت و بنزینتــان هــدر خواهــد رفــت و هرگــز بــه جایــی کــه ارزش ایـن سـفر را داشـته باشـد نمی رسـید. از طـرف دیگـر، اگـر نقشـه و برنامـه داشــته باشــید، می توانیــد از وقتتــان بیشــتر اســتفاده کنیــد و مــزد زحماتتــان را بگیریـد. اسـتراتژی چیـزی مشـابه بـا نقشـه و برنامـه ریـزی در مثـال بالا است کـه بـه فعالیت هـای شـما جهـت می دهـد تـا بتوانیـد از وقـت خـود بهتـر اسـتفاده کنیـد؛ دلیــل و هــدف هــر اقــدام را مشــخص و درک کنیــد و شــانس تحقــق اهدافتــان را افزایـش بدهیـد.

برای تنظیم و اجرای یک استراتژی بازاریابی مؤثر، روند زیر را دنبال کنید:

1- مخاطب خود را بشناسید طبیعتـا هـر شـرکتی بـرای خدمـت بـه مشـتریان خـود راه انـدازی می شـود؛ بـا ایـن وجـود، بسـیاری از شـرکت ها بـرای درک اینکـه آن مشـتریان چـه کسـانی هسـتند و بـا چـه مشـکاتی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد کـه شـرکت بایـد بـه دنبـال پیـدا کــردن راه حــل بــرای آن‌ها باشــد بــه انــدازه کافــی وقــت صــرف نمی کننــد. لــذا بــرای موفقیــت اســتراتژی بازاریابــی خــود در ابتــدا بایــد بــا مخاطــب یــا مشــتری هـدف و نیازهـا، خواسـته ها و مشکلات او تـا جایـی کـه می توانیـد آشـنایی پیـدا کنیـد.

2- عمل مطلوبی که مشتری باید انجام بدهد را مشخص کنید مرحلــه بعــد از تعییــن افــرادی کــه بایــد بــه آن‌ها دسترســی پیــدا کنیــد، تعییــن عمــل یــا اعمالــی اســت کــه آن‌ها را بــه ســمت خریــد هدایــت می کنــد. طبیعتــا عمـل نهایـی مطلـوب، انتخـاب کالا و خریـداری حضـوری یـا غیرحضـوری اسـت؛ امـا معمولاً قبـل از رسـیدن بـه ایـن مرحلـه، انجـام برخـی اقدامـات دیگـر ماننـد عضویـت در فهرسـت ایمیـل مارکتینـگ، دنبـال کـردن شـما در شـبکه های اجتماعـی، تمـاس بـا کارشناسـان شـرکت بـرای مشـاوره یـا دریافـت نمونـه محصـول ضـروری اسـت.

3- مفهوم قیف بازاریابی را درک کنید. درک عملکـرد چیـزی موسـوم بـه قیـف بازاریابـی در هنـگام تعییـن اعمـال مطلوبی کـه بـه دنبـال انجـام آن‌ها از سـوی مخاطـب هسـتید قطعـا بـه نفـع شـما خواهـد بـود. قیـف بازاریابـی یـک قیـف شـماتیک اسـت کـه موقعیـت مشـتری در فرآینـد خریـد از بازاریابی محصـول تـا شـروع تحقیـق دربـاره گزینه هــای مختلــف و در نهایــت، خریــد را بــه تصویــر می کشــد. قیـف بازاریابـی توسـط کارشناسـان مختلـف بـه مراحـل مختلـف و متنوعـی تقسـیم شـده، امـا بـه طـور کلـی مراحـل زیـر را در بـر میگیـرد:

 • بالای قیف: مشتری به محصول یا شرکت هیچ توجهی ندارد.
 • وسـط قیـف: مشـتری در حـال تحقیـق بـرای پیـدا کـردن محصـول مناسـب بـرای حـل مشـکل یـا رفـع نیـاز خـود اسـت.
 • انتهای قیف: مشتری آماده خرید است.

4- تاکتیک های خود را مشخص، شناسـایی و انتخـاب کنید، تاکتیک هایـی کـه بـه کمـک آن‌ها می توانیـد بهتـر و سـریعتر بـه هـدف خـود دسـت پیـدا کنیـد بخشـی از همـه اسـتراتژی های مؤثـر بازاریابـی اســت. البتــه از آنجایــی کــه به خصــوص در بازاریابــی آنلاین میــزان تنــوع و تعــدد گزینه هــای موجــود بســیار زیــاد اســت، احســاس گیجــی و ســردرگمی دور از انتظـار نخواهـد بـود. در عیـن حـال، بـا توجـه بـه مخاطبـان خـود کـه در مرحلـه اول بــا آن‌ها آشــنایی پیــدا کرده ایــد و تاکتیک هــا و کانال هایــی کــه بــرای آن‌ها محبوبیـت بیشـتری دارنـد می توانیـد شـروع خوبـی داشـته باشـید. بـرای انتخـاب بهتریـن روش هـا و کانال هـا ابتـدا بررسـی کنیـد کـه مخاطبـان هـدف شـما بیشـتر وقـت خـود را در کجـا می گذراننـد و سـپس بـرای انتخـاب تاکتیک هـا و روش هـای مختلـف بازاریابـی بـرای ارتبـاط مؤثـر بـا آن‌ها در زمـان مناسـب در آن موقعیت هـا برنامـه ریـزی کنیـد.

5- استراتژی بازاریابی خود را اجرا کنید

پـس از تعییـن و تنظیـم اسـتراتژی بازاریابـی، نوبـت بـه اجـرای آن می رسـد. بـرای اجـرای صحیـح و دقیـق اسـتراتژی بازاریابـی بایـد مهارت هـا، پرسـنل و ابـزار مناســبی را در اختیــار داشــته باشــید. در ادامــه بــه شــرح ایــن ســه مهــم خواهیــم پرداخـت:

مهارت های لازم برای بازاریابی مهارتــ هایی کــه هــر بازاریــاب بــرای موفقیــت در بازاریابــی بــه آن نیــاز دارد بــه نــوع اقداماتـی وابسـته اسـت کـه بایـد انجـام بدهـد؛ امـا بـه طـور کلـی از جملـه مهمترین مهارت هــای لازم کــه در بســیاری از روشهــای بازاریابــی بــه کار می آینــد می تــوان

بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

 • مهــارت ارتبــاط کلامی: توانایــی برقــراری ارتبــاط مؤثــر در بازاریابــی اهمیــت بــه ســزایی دارد و وضــوح و تاثیرگــذاری کلمه در موفقیت آمیــز بــودن بازاریابــی حــرف اول را می زنــد.
 • مهـارت نویسـندگی: شـما بـه عنـوان کسـی کـه بازاریابـی می کنـد زیـاد بایـد دسـت بـه قلـم شـوید؛ چـه بـرای تولیـد محتـوا، یـا نوشـتن ایمیل بـرای مشـترکان فهرسـت ایمیــل مارکتینــگ خود.
 • مهـارت تحقیـق: تحقیـق بیشـتر بـه معنـای کسـب اطاعـات بیشـتر اسـت و هرچـه اطاعـات بیشـتری داشـته باشـید، بهتـر می توانیـد برنامـه ریـزی کنیـد.
 • مهـارت تجزیـه و تحلیـل: توانایـی تحلیـل اطاعات خام جمع آوری شـده و شناسـایی روندهـای صعـودی و نزولـی و علـت آن‌ها بـرای جـرح و تعدیـل و بهبـود اقدامـات مرتبـط بـا بازاریابـی ضـروری اسـت.
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد