تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
خرید بک لینک قوی
بک لینک ارزان
کوچینگ
نرم افزار حسابداری
بلیط ارمنستان
تراورتن
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
نالین
بهترین قالب شرکتی
ایده کسب و کار اینترنتی
بهترین قالب شخصی
ساخت ایمیل سازمانی


neuroncrm - انواع بازاریابی آنلاین و آفلاین s

neuroncrm - انواع بازاریابی آنلاین و آفلاین

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 41
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 40
» بازديد سال : 40
» بازديد کل : 40
» اعضا : 0
» مطالب : 48

انواع بازاریابی آنلاین و آفلاین


تاریخ انتشار پست : 1401/3/25 بازدید : 0

انواع بازاریابی را می‌توان بــا توجــه بــه شــاخص های مختلــف بــه انــواع متفاوتــی تقسـیم بنـدی کـرد؛ بـه عنـوان نمونـه، بازاریابـی سـنتی و مـدرن و یـا بازاریابـی آنلاین و آفلاین. در ایــن بخــش بــه برخــی از مهمتریــن انــواع بازاریابــی اشــاره می کنیــم.

توجه بفرمایید که بهترین راه برای بهینه سازی فرآیند های کسب و کار استفاده از مایکروسافت سی ار ام است.


بازاریابی B2B و بازاریابی B2C

منظـور از بازاریابـی B2B (بنـگاه بـه بنـگاه، تجـارت بـا تجـارت، بیزینـس بـا بیزینـس، شــرکت بــا شــرکت و یــا صنعت با صنعت) بازاریابــی محصولات شــرکت بــرای فــروش بــه شـرکتهای دیگـر اسـت. از طـرف دیگـر، هـدف بازاریابـی B2C (تجـارت بـا مصـرف کننـده یـا بازاریابـی مصرفـی) مصـرف کننـده معمولـی اسـت. اگرچـه ایـن دو نـوع بازاریابــی از جهــات بســیاری به هــم شــباهت دارنــد، امــا حداقــل از چهــار جهــت متفــاوت هســتند:

توجه بفرمایید که بهترین راه برای بهینه سازی فرآیند های کسب و کار استفاده از سی ار ام است.


1- تصمیــم گیرنــده:


در بازاریابــی B2C هــر یــک از افــراد می توانند یــک مشـتری باشـد و بـرای خـودش تصمیـم بگیـرد؛ امـا در بازاریابـی B2B بایـد سلسـله مراتــب در نظــر گرفتــه شــود. تصمیم گیــری در بازاریابــی B2C می توانـد احساسـی یـا بـر مبنای یک هـوس آنـی باشـد؛ امـا در مـورد B2B تصمیمــات بــر طبــق یــک روال مشــخص و بــا برنامــه ریــزی دقیــق گرفتــه می شــود.

توجه بفرمایید که بهترین راه برای بهینه سازی فرآیند های کسب و کار استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری است.


بازاریابی آفلاین و بازاریابی آنلاین

بـا توجـه بـه اسـتفاده از اینترنـت یـا عـدم اسـتفاده از آن، می تـوان بازاریابـی را بـه دو نــوع آنلاین (بــا اســتفاده از اینترنــت) و افلاین (بــدون اســتفاده از اینترنــت) تقسـیم بنـدی کـرد. در اینجـا مـروری خواهیـم داشـت بـر انـواع هـر یـک از ایـن دو مـدل بازاریابـی:

انواع بازاریابی آنلاین

امــروزه رشــد روزافــزون اینترنــت و توســعه بازاریابــی آنلاین بســیاری از روش هــای ســنتی بازاریابــی را منســوخ و روش های حدید را بــه روز کــرده و ارتقــا داده اســت. 9 مــورد زیــر متداول تریــن انــواع بازاریابــی آنلاین هســتند کــه در کســب و کارهای مختلــف می‌توان از آن‌ها اســتفاده و بهــره بــرداری کــرد:

1- بازاریابی محتوایی:

هــر ســال بــازار بازاریابــی محتوایــی نســبت بــه ســال گذشــته داغتــر می شــود کــه البتـه ایـن بی دلیـل نیسـت، مـردم بیشـتر از آنکـه بـه دنبـال آن باشـند کـه چیـزی بـه آن هـا فروخته شود یـا بـا تبلیغـات گاه و بی گاهتـان مزاحـم کارشـان شـوید، تمایـل دارنـد کـه بـه آن هـا کمـک کنیـد و اطلاعات بیشـتر، متناسـب تر و باکیفیت تـری را در اختیارشـان قـرار بدهیـد. هـدف اصلـی بازاریابـی محتوایـی تولیـد محتوایـی اسـت کـه بـه مخاطـب و حـل مشکلات وی کمــک می کنــد. از ایــن طریــق چنــد هــدف مهــم محقــق میشــود؛ به این ترتیــب کــه به تدریــج جامعــه ای از مخاطبــان متناســب بــرای کســب و کار شــکل می گیــرد و اعتبــار کســب و کار بالاتر رفته و در نهایــت مقــدار فــروش آن افزایــش پیــدا می کنــد. «محتــوا» ی بازاریابــی محتوایــی می توانــد هــر چیــزی باشــد؛ از وبلاگ نویســی و انتشـار محتـوای متنـی در وبسـایت گرفتـه تـا ایمیـل، شـبکه های اجتماعـی، ویدئـو، کتاب های الکترونیکــی یــا هــر محتــوای دیجیتــال دیگــری کــه بتــوان از آن بــا اهــداف بازاریابــی اســتفاده کــرد. آیتم هــای چاپــی ماننــد بروشــورها یــا مجلات را نیــز می‌توان بــه عنــوان نــوع ســنتی بازاریابــی محتوایــی قلمــداد کــرد.

2- بازاریابی ایمیلی:

شـاید تصـور می کنیـد کـه ایمیـل منسـوخ شـده و بـه تاریـخ پیوسـته اسـت، امـا آمـار و ارقــام چیــز دیگــری را نشــان می دهــد. در واقــع، آمارهــای مختلــف حاکــی از آن اسـت کـه میـزان بازگشـت سـرمایه، نرخ ROI بازاریابـی ایمیلـی (یـا ایمیـل مارکتینـگ) چیــزی بیــن 3800 تــا 4200 درصــد متغیــر اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه در ازای هــر ریالــی کــه هزینــه می کنیــد، 38 تــا 42 ریــال درآمــد خواهیــد داشــت.

3- بازاریابی شبکه های اجتماعی:

انسـان بـه عنـوان یـک موجـود اجتماعـی بـا حضـور در شـبکه های اجتماعـی اینترنتی تلاش می کنــد تــا پاســخگوی نیازهــای اجتماعــی خــود باشــد. بــا بهــره بــرداری از ایـن نیـاز می توانیـد آگاهـی مـردم نسـبت بـه برنـد خـود را تقویـت کنیـد، یــک اجتمــاع فعــال و علاقه مند از مشــتریان بالقــوه و بالفعــل تشــکیل بدهیــد و محتـوا و محصولات خـود را در برابـر افـراد جدیـدی قـرار بدهیـد.

4- تبلیغات آنلاین و کلیکی:

تبلیغــات کلیکــی PPC همــان تبلیغاتــی هســتند کــه در بالای نتایــج جســتجو مشـاهده می کنیـد. مزیـت ایـن نـوع از تبلیغـات و اکثـر تبلیغـات اینترنتـی مشـابه ایــن اســت کــه هدفمنــد هســتند و به علاوه، آمــار دقیقــی از وضعیــت کلیک هــا و کلیــک کننــدگان را در اختیــار تبلیغ کننــده قــرار می دهنــد کــه می توانیــد از آن بــرای پیشـبرد بهتـر اهـداف بازاریابـی خـود کمـک بگیریـد.

5- سئو یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو:

یکـی از مؤثرتریـن روش هـای بازاریابـی و جـذب ترافیک، سـئو SEO یا بهینه سـازی بــرای موتورهــای جســتجو اســت. در طــول فرآینــد بهینــه ســازی، بــا ســازماندهی محتــوا و انجــام ســایر اقدامــات مرتبــط بــا ســئوی کلاه سفید (بــه معنــی اســتفاده از راهکارهــای اســتاندارد و تخطــی نکــردن از اصــول) مخاطــب متناســبی را جــذب می کنیـد کـه بـه موضوعـات وبسـایت شـما و تولیـدات شـرکتتان علاقه مند هستند و در نتیجـه، احتمـال تبدیـل شـدن وی بـه مشـتری بالفعـل بیشـتر اسـت.

6- روابط عمومی:

حتـی در روزگاری کـه کانال هـا و تاکتیک هـای مـدرن و پـر زرق و برقـی در دسـترس کســب و کارها و مــردم قــرار دارد، هنــوز هــم شــکل دادن بــه رابطه هــا بــه ســبک و سـیاق قدیـم بـرای بازاریابـی کارآمـد ضـروری اسـت. از طریـق روابـط عمومـی یـا PR در جهـت مدیریـت رابطه هـا تلاش می کنیـم تـا تصـور مـردم نسـبت بـه برنـد مـا همـواره مثبـت باقـی بمانـد.

7- اینفلوئنسر مارکتینگ

کمــک گرفتــن از افــراد تأثیرگــذار یــا «اینفلوئنســر» در حوزه هــای مختلــف یکــی از روش هـای مؤثـر بـرای بازاریابـی و تبلیغـات اسـت. در روش اینفلوئنسـر مارکتینـگ بـا تکیـه بـر شـهرت یـک شـخص شـناخته شـده و تأثیرگـذاری بر دنبـال کننــدگان وی می توانیــد مــردم را نســبت بــه خریــد محصــول خــود متقاعــد کنیــد.

8-بازاریابی مشارکتی

بازاریابـی مشـارکتی  کـه بـا عناویـن «بازاریابـی پورسـانتی»، «سیســتم همــکاری در فــروش» و «بازاریابــی رابطــه ای» نیــز شــناخته می شــود، بــه زبـان سـاده بـه معنـای کمـک گرفتـن از دیگـران در فـروش و پرداخـت درصـدی از فــروش بــه عنــوان حق الزحمــه یــا پورســانت بــه آن ها اســت.

9- بازاریابی ویروسی

منظــور از بازاریابــی ویروســی، اســتفاده از یــک آیتــم محتوایــی (متــن، تصویــر یــا ویدئـو) تأثیرگـذار در راسـتای اهـداف بازاریابـی اسـت. ایـن محتـوا بایـد بـه قـدری جالـب یـا عجیـب و بـه طـور کلـی تأثیرگـذار باشـد کـه کاربـران اینترنـت نتواننـد در برابـر بـه اشـتراک گذاشـتن آن بـا دیگـران مقاومـت کننـد.

انواع بازاریابی افلاین

امــروزه کمــک گرفتــن از اینترنــت در بازاریابــی نه تنهــا ممکــن و مفیــد اســت، بلکــه اینترنــت چنــان بــا زندگــی مــا درآمیختــه اســت کــه اســتفاده از انــواع بازاریابــی آنلاین بـه یـک ضـرورت تبدیـل شـده اسـت. در عیـن حـال، بسـیاری از روشه هـای افلاین یــا ســنتی هنــوز بــه تاریــخ نپیوســته اند و اســتفاده از آن‌ها خالــی لطــف نخواهــد بــود. در اینجــا بــه چنــد مــورد از رایجتریــن روش هــای بازاریابــی افلاین اشــاره می کنیــم:

 • تبلیغات رادیویی، تلویزیونی یا تبلیغ در نشریات
 • بازاریابــی دهــان بــه دهــان: به این ترتیــب کــه یــک مشــتری تجربــه مثبــت خــود را بـه مشـتری دیگـر انتقـال می دهـد، آن شـخص مشـتری شـما می شـود و او هـم تجربـه مثبـت خـود را بـه فـرد دیگـری انتقـال میدهـد و ایـن زنجیـره ادامـه پیـدا می کنــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه امــروزه معمولا بیشــتر از اینترنــت و ابزارهــای مرتبــط بــا آن بــرای انتقــال ایــن تجربه هــا اســتفاده می شــود.
 • علائم، تابلوها و تبلیغات محیطی
 • ارائه رایگان محصولات یا پاداش های جانبی
 • اسپانسر شدن در رویدادهای بشردوستانه، ورزشی و موارد مشابه
 • تراکت های تبلیغاتی
 • حضور در نمایشگاه های محلی و تجاری

بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا

انــواع مختلــف بازاریابــی را می‌توان در یکــی از دو گــروه «بازاریابــی درونگــرا» و «بازاریابــی برونگــرا» گنجانــد. بازاریابــی برونگــرا هنگامـی اتفـاق می افتـد کـه بازاریـاب بـه سـراغ مشـتری بالقـوه مـی رود. از جملـه تاکتیک هــای بازاریابــی برونگــرا می‌توان بــه تبلیــغ در موتورهــای جســتجو یــا وبســایت ها، پیام‌های بازرگانــی تلویزیونــی و اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی اشــاره کـرد. از طـرف دیگـر، در بازاریابـی درونگـرا  کـه بـا عناویـن «بازاریابـی ربایشـی» و «بازاریابـی کششـی» نیـز شـناخته می شـود، بـه جـای آنکـه مـا بـه سـراغ مشـتری برویـم بـه او کمـک می کنیـم تـا مـا را پیـدا کنـد. بازاریابـی محتوایــی و ســئو از جملــه مهمتریــن تاکتیک هــای بازاریابــی درونگــرا محســوب می شــوند.

سایر انواع بازاریابی

علاوه بــر انواعــی از بازاریابــی کــه در بالا ذکــر شــد، انــواع و گونه هــای متعــدد ی نیـز وجـود دارنـد کـه  محبوبیـت و کاربـرد آن هـا کمتـر اسـت؛ یـا اینکـه دیگـر دقیقــا و کاملا در یکــی از دســته بندی های بالا نمی گنجنــد. در اینجــا بــه طــور

خلاصه بــه آن‌ها اشــاره می کنیــم:

 • بازاریابــی ســببی: اســتفاده از انگیزه هــای آرمانــی و نــوع دوسـتانه در راسـتای بازاریابـی؛ بـه عنـوان مثـال، بـا خریـد هـر جفـت کفـش، یـک جفــت کفــش بــه یــک نیازمنــد اهــدا می شــود.
 • بازاریابــی بــرد نزدیــک: اســتفاده از وای فــای یــا بلوتــوث بــرای ارســال پیام‌های تبلیغاتــی بــه گوشــی و تبلــت مشــتریانی کــه در نزدیکــی محــل مـورد نظـر حضـور دارنـد.
 • بازاریابــی رابطــه ای: تلاش در جهــت ایجــاد رابطــه نزدیــک و صادقانــه و ایجــاد علاقه مشــتری نســبت بــه برنــد.
 • بازاریابـی تراکنشـی: بازاریابـی بـا هـدف فـروش بیشـتر بـدون توجـه زیـاد بـه مشـتری و ارزش او.
 • بازاریابـی کمیابـی: ایجـاد انگیـزه در مخاطـب بـا تأکیـد بـر محدودیـت موجـودی و زمـان.
 • بازاریابــی تنــوع گــرا: تدویــن اســتراتژی بازاریابــی بــا دســته بنــدی مشــتریان بــا توجــه بــه سابقه، نیازهــا، جهــان بینــی و ویژگی هایشــان.
 • بازاریابــی پنهانــی: معرفــی محصــول بــه نحــوی کــه ماننـد تبلیـغ بـه نظـر نرسـد.
 • بازاریابــی انبــوه: بازاریابــی عمومــی بــرای کل مشــتریان بالقــوه.
 • بازاریابــی فصلــی: بازاریابــی بــرای فرصت هایــی ماننــد تغییــرات آب و هوایــی و تعطیلات.
 • بازاریابـی بشـارتی: نـوع پیشـرفته تر بازاریابـی دهـان بــه دهــان کــه طــی آن، مشــتریان بســیار علاقه مندی را ایجــاد می کنیــد، عاشــقان برنـد کـه بـه سـفیران برنـد شـما تبدیـل می شـوند.
 • بازاریابی رویدادی: بازاریابی در گردهمایی ها و رویدادهای مختلف.
 • بازاریابــی مســتقیم: بازاریابــی از طریــق ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان بالقــوه از طریـق پسـت، ایمیـل و مـوارد مشـابه. بازاریابـی مسـتقیم یـک مفهـوم نسـبتا گســترده اســت کــه انــواع مختلفــی از بازاریابــی را در بــر می گیــرد.
 • بازاریابـی اشـانتیون: ارائـه محصـول بـا قیمـت کمتـر یـا رایـگان بـا هـدف فـروش بیشـتر سـایر محصولات مرتبـط.
 • بازاریابـی جاویـژه: انتخـاب یـک بـازار کوچـک و تخصصی تـر بـه عنـوان بـازار هدف.
 • بازاریابــی قطــره ای: ارســال خــودکار و تدریجــی پیام‌های بازاریابــی در موقعیت هــا و زمان هــای مختلــف.
 • بازاریابـی چندرسـانه ای: ارائـه اطلاعات مشـتری از طریـق کانل های مختلـف بازاریابـی بـرای ترویـج گسـترده محصـول.
 • بازاریابـی ترویجـی: اسـتفاده از هـر نـوع پیشـنهاد خـاص بـرای تقویـت علاقه مشـتری و ترغیـب بـه خریـد.
 • بازاریابــی کمینــی یــا غافلگیرانــه: هجمــه و حمله بــه کمپیــن بازاریابــی یــک شــرکت دیگــر بــرای یــک رویــداد، بــدون اسپانســر شــدن بــرای آن.
 • بازاریابــی موبایلــی: بازاریابــی بــا تکیــه بــر دســتگاه های همــراه ماننــد تبلــت و گوشــی های هوشــمند.
 • بازاریابــی مشــارکتی: همــکاری کســب و کارهای مکمــل در بازاریابـی.
 • بازاریابــی اتحادی:  اتحــاد بیــن دو یــا چنــد کســب و کار بــرای اســتفاده از منابــع بازاریابــی.
 • بازاریابــی معکــوس: انواعــی از بازاریابــی کــه از طریــق آن‌ها بــه جــای تلاش در جهــت فــروش محصــول، مشــتری ترغیــب می شــود تــا بـه سـراغ شـرکت یـا محصـول مـورد نظـر بـرود.
 • بازاریابی تلفنی (تلمارکتینگ): استفاده از تلفن برای بازاریابی.
 • بازاریابـی بـا نمونـه رایـگان: ارائـه نمونـه رایگانـی از محصـول بـرای ترغیـب مشـتری بـه خریـد.
 • بازاریابـی پایـگاه داده: یکـی از انـواع بازاریابـی مسـتقیم کــه از اطاعــات مشــتریان به‌منظور تولیــد و ارائــه پیام‌های شخصی‌سازی‌شده بـرای بازاریابـی محصـول اسـتفاده می‌کند.
 • بازاریابــی شخصی‌سازی‌شده: یــا یک‌ به‌ یک  یـا فـردی اسـتفاده از اطلاعات تحلیلـی و فناوری‌های دیجیتـال بـرای ارائـه پیشنهاد‌ها و پیام‌های متناسـب بـه مخاطـب.
 • بازاریابــی فرقه ای: توجــه بــه دنباله‌ روی‌های فرقـ ـهای و فرهنگــی کــه بــا توجــه بــه مؤلفه‌ های روانشناســی و رفتــاری پشــتوانه آن‌ها می‌توان بــرای اهــداف بازاریابــی از آن‌ها اســتفاده کــرد.
 • بازاریابـی بـر اسـاس نیـاز انسـانی: بازاریابـی بـا توجه بـه نیازهـای اجتماعـی، فـردی، جسـمانی و موارد مشـابه.
 • بازاریابـی چریکـی یـا پارتیزانـی: استراتژی‌های تبلیغاتـی «نامتعـارف» بـرای دریافـت بیشـترین بـازده در قبـال کمتریـن هزینه.
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد